Sunday, December 19, 2010

પતંગિઉં છૂં

પતંગિઉં છૂં, ભામરો છૂં કે બાજ પક્ષી છૂં,
આ ચક્ષુ બે ચાર કે ત્રિનેત્ર હોય, સર્વલક્ષી છૂં|

- મુશ્તાક

I don't know if I'm a moth, a hornet or a falcon,
if my eyes be two or four or even a third eye, my vision is all-encompassing.

- Max

No comments:

Post a Comment