Tuesday, August 2, 2011

पुणेरी पाटी

कृपया बाशी मधे सिगरेट विज़वू नये...
अन्यथा अँशट्रे मधे चहा दिला जाइल...!

No comments:

Post a Comment